deizi

52 teksty – auto­rem jest deizi.

nie wiedząc cze­mu , wpa­damy we włas­ne sidła
licząc jed­nak , że wy­baw­ca będzie przy nas... 

myśl • 20 lutego 2017, 17:11

prag­nienia zaw­sze sta­nowią mo­tywację do działania 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 lutego 2017, 15:15

burzli­we jest morze miłości 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 lutego 2017, 14:47

* * *

Zais­krzyło , za­paliło i w ser­cu zostało

Cho­ciaż cza­su upłynęło wiele

ten ogień wciąż tak sa­mo grzeje 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 14 lutego 2017, 09:36

* * *

zais­krzyło , za­paliło i w ser­cu zos­tało
cho­ciaż cza­su upłynęło wiele
ten ogień wciąż tak sa­mo grzeje 

erotyk • 14 lutego 2017, 09:33

myśli potargane

W wiel­kim uniesieniu prawdę obnażałam..,

nie mając prze­kona­nia czy jest oczekiwana

Wy­bijałam z wnętrza uczu­cia gorące

a one jak mag­ma zas­ty­gały na powierzchni…

Cze­kając wciąż na od­biorcę ...

W ciszy ,w snach, w myślach biegnących

Szu­kałam uko­jenia …

A po­tem nicze­go więcej jak tylko

bur­szty­nowe­go spoj­rze­nia … 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 lutego 2017, 11:16

* * *

Ty­le sa­mo prawd ile kłam­stw
Ty­le sa­mo miłości co niena­wiści
Ty­le sa­mo smut­ku co radości
W naszym życiu gości …
Ty­le głupich py­tań i od­po­wie­dzi
Ty­le wątpli­wości i prze­konań
Ty­le sa­mo upadków i wzniosłych do­konań
I właści­wie po co i do cze­go to ko­mu ?
Tak so­bie myślałam …
Od­wie­dzając dusze w ich do­mu … 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 25 października 2016, 15:44

* * *

W spra­wach zwykłych
W słowach nagłych
W myślach go­niących
Gu­bię się
W pięknych marze­niach
W ocze­kiwa­niach bez końca
We wspom­nieniach jak pro­mienie słońce
zas­ty­gam cze­kając ...
wciąż nadziei nie tracąc 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 września 2016, 09:20

Jes­tem w otocze­niu wie­cznych piewców
i uczes­tniczę w gwarze ludzkich prze­myśleń
Więc trud­no cza­sami usłyszeć włas­ne prag­nienia …
Cho­ciaż ki­pią i prze­lewają się w środ­ku
to nie ma możli­wości ich spełnienia … 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 września 2016, 11:31

* * *

Spo­koj­nością włas­nych myśli
otu­lam ser­ce roz­pa­lone
Próbuję zgu­bić cień go­ryczy
może jeszcze nie wszyt­ko stra­cone ?... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 września 2016, 16:06
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

deizi

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

19 lutego 2017, 16:02deizi sko­men­to­wał tek­st Batszeba

18 lutego 2017, 00:00JaiTy sko­men­to­wał tek­st pragnienia zaw­sze sta­nowiąmo­tywację do [...]

16 lutego 2017, 10:06deizi sko­men­to­wał tek­st burzliwe jest morze miłości

16 lutego 2017, 10:04deizi sko­men­to­wał tek­st Jestem w otocze­niu wie­cznych [...]

15 lutego 2017, 20:29natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st burzliwe jest morze miłości

15 lutego 2017, 19:59JaiTy sko­men­to­wał tek­st Jestem w otocze­niu wie­cznych [...]

15 lutego 2017, 19:02JaiTy sko­men­to­wał tek­st burzliwe jest morze miłości

15 lutego 2017, 16:51natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st burzliwe jest morze miłości

15 lutego 2017, 14:29deizi sko­men­to­wał tek­st Zaiskrzyło , za­paliło i [...]

14 lutego 2017, 15:30JaiTy sko­men­to­wał tek­st Zaiskrzyło , za­paliło i [...]